Forum www.wsziapedagogika.fora.pl Strona Główna

Forum www.wsziapedagogika.fora.pl Strona Główna -> Proseminarium -> milej nauki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu  
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
gabi
Uzależniony/a od forumDołączył: 27 Gru 2008
Posty: 181
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Prudnik


PostWysłany: Śro 16:28, 13 Sty 2010    Temat postu: milej nauki

PROSEMINARIUM

TECHNIKI SONDAŻY-kwestionariusz, ankiety sondażu

METODA SONDAŻU-polega na interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych czyli respondentów

RODZAJE PYTAŃ SONDAZOWYCH-
1.pytania otwarte
2.pytania zamknięte(wyrażana opinia, z 3 propozycji należy wybrać 1)-trzecia propozycja-kafeteria LUB i TEN
Pytania zamkniete dzielimy na:
a)alternatywne lub rozstrzygnięcia-odpowiedź tak, nie ,za, przeciw. Możliwa jest trzecia odpowiedź nie mam zdania.
b)pytania dysjunktywne-dokonujemy wyboru spośród więcej możliwych odpowiedzi, tylko jednej która jest dla nas odpowiednia
c)koniunktywne-wymagają dokonania wyboru więcej niż jednej spośród wymaganych odpowiedzi.
3.pytania półotwarte- dokonujemy wyboru spośród tych które są podane

KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKŁADA SIĘ Z 3 CZĘŚCI:
*część informacyjna-dane dotyczące tego na jaki temat badania są prowadzone, kto je prowadzi i w jakim celu. Informujemy w jaki sposób należy udzielać odpowiedzi na pytania.
*metryczka-prosi się o podanie danych osobowych: ile ma lat
*część właściwa-umieszczone są tu pytania dotyczące badań

ODMIANY BADAŃ ANKIETOWYCH
*audytoryjna
*ankieta pocztowa
*ankieta prasowa
*ankieta telewizyjna
*ankieta telefoniczna
*ankieta internetowa
Ankieta najczęściej jest anonimowa, czasami zdarza się jawna.

RODZAJE ODMIANY WYWIADU
-nieskateryzowany
-skateryzowany
-jawny lub ukryty
-indywidualny
-zbiorowy
Zdarza się czasem tak że dany badacz który chce przeprowadzić wywiad formułuje sobie kwestionariusz wywiadu

MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA-czyli tzw. Metoda monografii, badanie terenowe, badanie diagnostyczne
MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA-to metoda badawcza której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówek wychowawczych, instytucjonalne formy działalności. Prowadzi ona do gruntownego rozpoznania struktury instytucji zasad, efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji uleczeń i prognoz rozwojowych. Obejmuje swoim zasięgiem takie placówki jak kulturalno oświatowe opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola szkoły, muzea, instytucje socjalne, świetlice rodzine, koła zainteresowań.

TECHNIKI BADAŃ WYKORZYSTYWANYCH W MONOGRAFII
*obserwacja uczestnicząca
*analiza autobiografii
*analiza dzienników
*analiza pamiętników i listów
*metoda sondażu
*metoda dialogowa
*metoda socjometryczna

WARUNKI ZASTOSOWANIA MONOGRAFII PEDAGOGICZNEJ
-wstępne rozpoznanie terenu badań
-korzystanie z możliwie wielu źródeł informacji
-łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi


OBSERWACJA-polega na spostrzeganiu faktów, zjawisk, zdarzeń, oraz na ich interpretacji.
Wyróżniamy 2 rodzaje obserwacji:
*wychowawcza
*dydaktyczna
KLASYFIKACJA OBSERWACJI Z UWZGLĘDNIENIEM RÓŻNYCH KRYTERIÓW PODZIAŁU:
a)typ kontaktów z obserwowanymi
-bezpośrednią
-pośrednia
b)stopień strukturalizowania obserwacji
*standaryzowana-polega na obserwowaniu osób nie tylko pod katem ogólnego celu obserwacji, lecz także z uwzględnieniem ściśle określonych kategorii interesujących badacza zachowań.
*niestandaryzowana-pozostawia obserwatorowi całkowitą swobodę w postrzeganiu faktów zjawisk, zdarzeń podporządkowanych jedynie ogólnemu celowi badań.
c)stopień jawności obserwacji:
*jawna
*ukryta
d)liczba obserwowanych osób:
*obserwacja jednostkowa-obserwujemy jedną lub kilka osób np. 2 lub 3
*obserwacja grupowa-obserwujemy np. klasę szkolną
e)czas obserwacji:
*całościowa-ujmujemy problem szeroko
*częściowa-obserwujemy określone aspekty które nas interesują
f)warunki obserwacji:
*obserwacja prowadzona w warunkach naturalnych
*obserwacja prowadzona w warunkach sztucznych

WARUNKI POPRAWNEJ OBSERWACJI
a)celo0wość i planowość obserwacji- obserwator uświadamia sobie jasno cel i plan, który ścisle okresla przeprowadzona obserwacje.
b)selektywność-odpowiedni dobór osób badanych( min. Wiek, płeć, zdolności)
c)dokładność-z jaka obserwator postrzega, odnotowuje i interpretuje zaobserwowane zjawiska.
d)obiektywność-postrzeganie i rejestrowanie tego co jest przedmiotem obserwacji niezależnie od osobistych doświadczeń


TECHNIKI PROWADZENIA OBSERWACJI
1)standaryzowane
-obserwacja skategoryzowana-ma ona na celu przede wszystkim opis i analize ilościową zgromadzonego za jej pomoca materiału. Materiał badawczy może prowadzić z pomocą schedy obserwacyjnej czyli zestawu kategorii zachowania się uczniów.
-obserwacja próbek czasowych- odbywa się w ten sposób że obserwator odnotowuje obecność zjawisk lub ich brak wystepowania w ciągu każdej każdej przewidzianej z góry jednostki czasowej.
2)techniki niestandaryzowane
-obserwacja dorywcza-polega na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się osoby badanej które wg. Osobistego uznania badacza na to zasługują
-dzienniczki obserwacyjne- polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego czasu. W tej technice zapisuje się własne spostrzeżenia i stosuje się ją w odniesieniu do ścisle określonych problemów.
-obserwacja fotograficzna-dotyczy całkokształtu zachowania się osoby obserwowanej w ścisle określonej sytuacji i czasie. Charakterystyczną jej cecha jest fotograficzna szczegółowość zarówno w postrzeganiu danego zachowania jak i jego zaprotokołowania.
-technika próbek zdarzeń-prawie identyczne z w/w ale w odróżnieniu od tamtej dotyczy zawsze tylko jednej wyselekcjonowanej specjalnie grupy, zdarzeń czy faktów i przyświeca jej bliżej cel badawczy.

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKOW- czyli studium przypadków, analiza przypadków, metoda kliniczna
Metoda indywidualnych przypadków to sposób badania polegający na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizę konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.Obejmuje ona pojedyncze osoby lub zbiorowości. Są to osoby o zaburzonym rozwoju i nie poddające się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym.
TECHNIKI BADAŃ STOSOWANYCH W METODZIE INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW:
-rozmowa
-wywiad
-analiza formalna i treściowa dokumentów osobistych
-analiza wytworów
-obserwacja uczestnicząca
-techniki projekcyjne
-testy psychologiczne
METODA BADANIA DOKUMENTACJI-czyli analiza treści, analiza wytworów pracy, analiza prac własnych dzieci i młodzieży
Poprzez analize dokumentów rozumiemy analize wszelkich wytworów dzieci i młodzieży dorosłych mogących Stanowic źródła informacji na podstawie której można wydawać uzasadnieni one sądy o przedmiotach ludzkich i procesach. Polega na spisie interpretacji szeroko rozumianych wytworów czyli dokumentów. Wytwory te powstają z inicjatywy ich wykonawców lub w wyniku specjalnych zaleceń osoby inicującej prowadzącej badania. Głównym przedmiotem analizy dokumentów jest nie przebieg działań w wyniku którego powstaje określony wytwór a sam produkt jako końcowy rezultat tych działań.
RODZAJE DOKUMENTÓW:
a)dokumenty pisane-protokoły i sprawozdania z posiedzeń rad pedagogicznych, opinie świadectwa wychowawców klasowych, psychologów pedagogów, szkolne i domowe prace pisemne uczniów, uwagi itd.
b)dokumenty cyfrowe-opracowania centralne, roczniki statystyczne, dotyczące oświaty i wychowania, statystyki lokalne, opracowania statystyczne, i liczbowe którymi dysponują szkoły
c)domunenty obrazowe lub obrazowo dźwiękowe, wytwory pracy uczniów:rysunki, fotografie, nagrania magnetofonowe.

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA DOCHODZENIE:
1)dokumenty zastane lub przypadkowe- są to wytwory dzieci młodzieży i dorosłych wykonywane dla celów pozanaukowych, i listy pamiętniki, dzienniki, i kroniki oraz rysunki
2)intencjonalnie tworzone-prace pisemne plastyczne rysunki
3)podział ze względu na urzędowe usankcjonowanie lub jego brak
*oficjalne-plany pracy, szkoły, programy nauczania
*osobiste-listy, pamiętniki, autobiografie, notatki osobiste, rysunki.
PROBLEM BADAWCZY- na ogół jest nim pytanie, które w miare precyzyjnie okresla cel zamierzonych badań i jednoczesnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat..Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań: umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zamierzamy zbadać.Dlatego też stanowi on podstawowy składnik każdego liczącego się w nauce badania. Problemy badawcze powinny być formułowane w sposób możliwie prosty jasny i wyczerpujący.
Rodzaje problemów badawczych:
a)problemy naukowo- badawcze- dotycza pytań na które nie było dotąd odpowiedzi w nauce, lub dana odpowiednie jest dostatecznie zadowalająca i wymaga sprawdzenia
b)problemy subiektywnie badawcze- stanowią pewną nowość dla badacza nie obeznanego należycie z dotychczasowymi osiągnięciami nauki w zakresie interesującego go problemu.
c)problemy dotyczące właściwości zmiennych –sa pytaniami o wartości zmiennych charakteryzujących zjawiska i przedmioty które znalazły się w polu naszego zainteresowania
d)problemy relacji między zmiennymi-są to pytania o to czy zachodza pewne relacje łączące zmienne naszego badania bądź przedmioty przy pomocy tych zmiennych określone.
e)problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia: pierwsze z nich rozpoczynają się zazwyczaj od partykuły”czy” i dopuszczają przewaznie tylko 2 możliwe odpowiedzi tak lub nie, czasami również nie mam zdania. Problemy badawcze w postaci pytań dopełnienia umożliwiają odpowiedzi bardziej szczegółowe których treści i zakres wyznaczają pytania rozpoczynające się od takich zaimków pytających lub przysłownych jak m.in. dlaczego, kto, co ,gdzie. Są to pytania otwarte dające badanym możliwość swobodnych wypowiedzi.
Kryteria poprawności problemów badawczych:
*usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych
*precyzja w sposobie ich formułowania-problemy mają być formułowane języku rozumianym możliwie jednakowo przynajmniej przez osoby zainteresowane nimi profesjonalnie.
*realna możliwość ich rozwiązywania za pomoca poszukiwań naukowo- badawczych –warto być świadomym że nie wszystkie problemy badawcze formulowane na użytek pedagogiki dają się empirycznie zbadac.
*przydatność praktyczno- użyteczna podejmowanych problemów badawczych- spełnienie tego kryterium wymaga dobrej orientacji w sytuacji wychowawczej.W dużej mierze chodzi tu o orientowanie się w napotykanych trudnościach w pracy ze swoimi podopiecznymi.

CELE BADAWCZE
Badania przeprowadza się po to, by coś dzięki nim osiągnąć. Jest wiele przyczyn dla których organizuje się badania socjologiczne. Należą do nich między innymi:
- poszukiwanie skutecznego sposobu działania;
- chęć weryfikacji określonej teorii;
- rozwój istniejących teorii;
- tworzenie nowych, dotychczas nieistniejących teorii;
- ujawnianie, diagnozowanie problemów społecznych;
- podejmowanie prób rozwiązania istniejących problemów społecznych;
- ponawianie wcześniej przeprowadzonych badań w zmodyfikowanej formie;
- powody osobiste oraz szczególne zainteresowanie określoną problematyką.

HIPOTEZY ROBOCZE-są próbą odpowiedzi an sformułowane uprzednio problemy badawcze. Formułuje się je w postaci stwierdzeń. Są świadomie przyjętymi przypuszczeniami lub założeniami wymagającymi potwierdzenia lub odrzucenia.Hipoteza robocza ukazuje często zachodzące relacje między badanymi zmiennymi.Od poprawnej hipotezy oczekuje się aby;
-można było ją zweryfikować zgodnie z zaleceniami współcześnie zasadami metodologii
-wyrażała związek pomiędzy zmiennymi dającymi się zbadać
-była przypuszczeniem wysoce prawdopodobnym znajdującym poparcie w dotychczasowym dorobku naukowym
-była wnioskiem z dotychczasowych obserwacji i doświadczen badacza
-stanowiła twierdzenie wyrazone w jednoznaczny i możliwie szczegółowy sposób

ZMIENNE-stanowią uszczegółowienie badanych zjawisk ze względu na podstawowe ich cechy.Większość zmiennych wyrażona jest w języku teorii czyli przybiera postać terminów teoretycznych.
Klasyfikacja zmiennych:
a)zmienne niezależne- to różne i ścisle określone sposoby działalności dydaktycznej lub wychowawczej albo jednej i drugiej. Są nimi szczególnie oddziaływania pedagogiczne, dzięki którym oczekuje się określonych zmian w rozwoju umysłowym, społecznym, moralnym lub fizycznym dzieci i młodzieży
b)zmienne zależne-są oczekiwanymi skutkami zmiennych niezależnych, czli nierzadko spodziewanymi przez badacza wynikami zastosowanych w badaniach oddziaływań pedagogicznych lub następstwem różnych psychospołecznych uwarunkowań pożądanego lub niepożądanego rozwoju osób objętych badaniem
c)zmienne pośredniczące-nazywane są również zmiennymi interweniującymi lub zmiennymi niezależnymi-zakłócającymi. Nie zawsze SA objęte bezpośrednio badaniami. Są próbą dodatkowego wyjaśnienia współzależności między zmiennymi zależnymi a niezależnymi.Rodzaje zmiennych pośredniczących:
*zmienne kontekstowe-oddziaływują niemal rownolegle z objętymi kontrolą zmiennymi niezależnymi. Za zmienne kontekstowe można uznać np. cechy osobowości nauczyciela
*zmienne okazjonalne- wystepują sporadycznie. Za zmienne te możemy uznać nagłą chorobę.
W metodologii badań pedagogicznych mówi się również o:
-zmiennych kontrolnych
-zmiennych jakościowych
-zmiennych ilościowych

WSKAŹNIKI-określają każdą z wyodrębnionych zmiennych. Zadaniem ich jest znalezienie empirycznego sensu dla ustalonych zmiennych czyli poddawanie ich operacjonalizacji. Wskaźniki mają umożliwić przełożenie zmiennych na wielkości poddające się badaniom empirycznym łącznie z podejściem ilościowym.
Trzy pyty wskżników:
a)wskaźniki empiryczne—wskazują na zmienną dającą się łatwo i bezpośrednio zaobserwować. Zachodzące zas relacje między tymi wskaźnikami a wskazywane przez nie zmienną ma charakter związku empirycznego tzn. o powiązaniu tego rodzaju wskaźników z badana zmienną łatwo możemy się przekonać
za pomocą bezpośredniej obserwacji.
b)wskaźniki definicyjne-wynikają z definicji badanej zmiennej.tak np. jeśli zmienną stanowi pozycja społeczna ucznia, którą określa się jako liczbę uzyskanych wyborów to wskaźnikiem jej jest własnie liczba otrzymanych przez niego wyborów w klasie.Wskaźniki te tym lepiej spełniają swoją funkcję im bardziej precyzyjna jest definicja wskazywanego przez nie zjawiska
c)wskaźniki inferencyjne-odnoszą się do zjawisk bezpośrednio nieobserwowanych i nie wchodzą do definicji badanych zjawisk. Podstawą do odwolania się do tego rodzaju wskaźników są często teorie dotyczące zmiennej na która wskaźniki te mają wskazywać.
Rola wskaźników:
-stanowią warunek poprawnie zorganizowanych badań pedagogicznych ,
-pomagają nam w życiu codziennym w wydawaniu opinii i sądów ,
-poprzez wskaźniki docieramy do badanego zjawiska ,
- dobór wskaźnika jest zdefiniowaniem zmiennej ,
-zjawisko wskazywane nazywamy indicatum wskaźnik zaś indykatorem ,
-ze względu na charakter wskazywanego zjawiska wyróżnia się wskaźniki przedmiotowe ( zew. cechy ) , i podmiotowe ( wew. cechy ) ,
-wynikają z definicji badanego zjawiska lub faktu ,
-między zjawiskiem a wskaźnikiem zachodzi tożsamość pojęciowa ,
-wskaźnik jest badanym zjawiskiem a jego cechy składają się na definicję danego pojęcia,
-zjawisko wskazujące nazywamy definiesem zaś wskazywane definiendum ,
-definicja równościowa składa się z definiendum zwrotu łączącego i definiensu
Wyżej opisane wskaźniki są jednorodne. Niestety rzadko tak bywa w pedagogice, że gdy prowadzone są badania wykorzystuje się tylko jeden rodzaj wskaźnika. Często pojawia się kilka cech wskazywanych w jednym czasie i wówczas są one inaczej nazywane i pojmowane. Przyjęcie kilku różnych wskaźników będzie zależało od problemu, który badamy, od kogoś lub czegoś (przedmiot badania), co jest przez nas badane, od tego, jak bardzo złożone jest badane zjawisko, od zdolności i kompetencji badacza, co do wybierania odpowiednich wskaźników. W takiej sytuacji zazwyczaj korzysta się z wszystkich wyżej wymienionych wskaźników tj. definicyjnych, empirycznych i interferencyjnych. Można je dowolnie ze sobą zestawiać, aby spełniały odpowiednie warunki.

Wyróżniamy, zatem następujące wskaźniki złożone:
Definicyjno - empiryczne
Definicyjno - interferencyjne
Empiryczno - interferencyjne
Definicyjno – empiryczno - interferencyjne- zaliczamy tu wszystkie składniki, na których podstawie możemy dokonać częściowego zdefiniowania wyznaczników, przejawiających się w różnoraki sposób, które da się zaobserwować bezpośrednio lub nie istnieje taka możliwość.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
giewont1
Uzależniony/a od forumDołączył: 23 Sty 2009
Posty: 33
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Wto 21:46, 26 Sty 2010    Temat postu:

Witam,

czy to ma byc na tescie?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
gabi
Uzależniony/a od forumDołączył: 27 Gru 2008
Posty: 181
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Prudnik


PostWysłany: Śro 9:20, 27 Sty 2010    Temat postu:

Na teście była tylko część z tego co tu jest wrzucone...
Kilka pytań było również tego opracowania:
1.Podaj różnice między metoda badawczą a techniką badawczą?
Metoda jest to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących na ogół całość postępowania badacza zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. Metoda jest pojęciem najszerszym w stosunku do techniki i narzędzia badawczego.
Techniki badawcze polegają w dużej części na zbieraniu materiałów które oparte są na dokładnie i zrozumiale opracowanych dyrektywach. Te są lub powinny być weryfikowane w co najmniej dwóch dziedzinach, w ten sposób uzyskuje się użyteczność między dyscyplinarną.(np. nauka o geografii kraju oraz kulturze kraju).
Techniki badawcze podporządkowane są metodom badawczym. Właściwy wybór ich zależy od dobrej znajomości metody badań do której one należą.
2. Opisz wybraną metodę:
METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKOW- czyli studium przypadków, analiza przypadków, metoda kliniczna
Metoda indywidualnych przypadków to sposób badania polegający na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizę konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.Obejmuje ona pojedyncze osoby lub zbiorowości. Są to osoby o zaburzonym rozwoju i nie poddające się zwykłym oddziaływaniom wychowawczym.

3. Techniki e stadium indywidualnych przypadków:
TECHNIKI BADAŃ STOSOWANYCH W METODZIE INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW:
-rozmowa
-wywiad
-analiza formalna i treściowa dokumentów osobistych
-analiza wytworów
-obserwacja uczestnicząca
-techniki projekcyjne
-testy psychologiczne

4.Co to jest monografia pedagogiczna:
MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA-to metoda badawcza której przedmiotem są instytucje wychowawcze w rozumieniu placówek wychowawczych, instytucjonalne formy działalności. Prowadzi ona do gruntownego rozpoznania struktury instytucji zasad, efektywności działań wychowawczych oraz opracowania koncepcji uleczeń i prognoz rozwojowych. Obejmuje swoim zasięgiem takie placówki jak kulturalno oświatowe opiekuńczo-wychowawcze, przedszkola szkoły, muzea, instytucje socjalne, świetlice rodzine, koła zainteresowań.

5.Problem badawczy
PROBLEM BADAWCZY- na ogół jest nim pytanie, które w miare precyzyjnie okresla cel zamierzonych badań i jednoczesnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat..Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań: umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście zamierzamy zbadać.Dlatego też stanowi on podstawowy składnik każdego liczącego się w nauce badania. Problemy badawcze powinny być formułowane w sposób możliwie prosty jasny i wyczerpujący.

6.Czym różni się ankieta od wywiadu
Wywiad jest to jedna z podstawowych metod badawczych w naukach behawioralnych. Wywiad polega na zadawaniu badanym przez ankietera mniej lub bardziej sformalizowanych pytań. W przypadku gdy badany odpowiada sam na pytania zawarte w przesłanym mu lub podanym kwestionariuszu, technika ta określana jest jako ankieta.

7.Co to jest pytanie filtrujące?
Pytanie filtrujące - rodzaj pytania kwestionariuszowego umieszczane (w kwestionariuszu) jako poprzedzające w stosunku do następnego (następnych). Najczęściej nazwę tę stosuje się wobec pytań stawianych na samym początku wywiadu i mających ustalić, czy respondent spełnia wymogi określone przez twórcę badania. Zazwyczaj jest to przynależność do populacji podlegającej badaniu (ewentualnie jednej z wielu, jeśli poszczególnym grupom przyznane zostały parytety). Wśród najczęstszych pytań tego typu są pytania o wiek, płeć, przedział dochodu, profile zachowań itp. Bardzo częste jest pytanie o badania ankietowe, w których respondent brał udział - badacze wolą unikać "zawodowych respondentów" jako mniej wiarygodnych.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Angi
Uzależniony/a od forumDołączył: 08 Sty 2009
Posty: 212
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Śro 14:18, 27 Sty 2010    Temat postu:

te pytanie które teraz napisalas Gabi byly na tym tescie tak????

wiekszosc grup je miala??dajcie znac...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
gabi
Uzależniony/a od forumDołączył: 27 Gru 2008
Posty: 181
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 5 razy
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Prudnik


PostWysłany: Śro 14:35, 27 Sty 2010    Temat postu:

Na teście było chyba 5 pytań wyboru a lub b, trzeba było podać róznice miedzy metodą a techniką, opisac jedna wybraną metodę, opisać monografie pedagogiczną, wypisac techniki stosowane w metodzie indywidualnych przypadków, napisac co to jest problem badawczy. były tez takie w których wystarczyło cos dopisać...więcej nie pamiętam! a własnie ponoc przy pytaniach typu a lub b zawsze odpowiedź a jest prawidłowa- ale tego nie jestem pewna! nie jest tak żle nie ma grup i można ściągac bez problemu a pozatym P. Smak chodzi i podpowiada!Moja grupa miała na egazminie 2 osoby które pilnowały plus P.Smak-pilnowanie polegało na tym że oni chodzili po sali i śmiali się z tego jak ściągamy(jak już ktos zamierza ściagac to róbcie to w miarę dyskretnie).! Wszystkich pytań jest 20!

Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez gabi dnia Śro 15:45, 27 Sty 2010, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Angi
Uzależniony/a od forumDołączył: 08 Sty 2009
Posty: 212
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/5


PostWysłany: Śro 16:06, 27 Sty 2010    Temat postu:

dziekuje za info...zawsze sie przyda nawet te pare pytan:* a skoro mowisz,ze mozna sciagac to juz mnie pocieszyłas:) pozdrawiam

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.wsziapedagogika.fora.pl Strona Główna -> Proseminarium Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Regulamin